Nog niet te koop aangeboden.Je kunt dit item in je zoeklijst zetten. Dan krijg je direct bericht als het te koop wordt aangeboden.

Voeg toe aan mijn zoeklijst

Nog niet in een verzameling

Nog niet in een zoeklijst

LastDodo nummer
5039983
Rubriek
Prenten / grafiek
Titel
Album met 48 Bijbelse platen
Kunstenaar
Techniek
Jaar
Oplage
Gesigneerd
Uitgever
Afmetingen
Drukker
Bijzonderheden
Het album begint met een prent van vermoedelijk Oxford en dan volgen 47 Bijbelse platen: 1. Gen. II : 21-22 "Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens." Gravure van Louis du Guernier (1677–1716), naar Louis Cheron (1660-1725). 2. Gen. III : 12 "De mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten." Gravure van Louis du Guernier (1677–1716), naar James Thornhill (1675-1734). 3. Gen. L : 7-9 "Zo ging Jozef op reis om zijn vader te begraven. Veel dienaren van de farao gingen met hem mee, alle hovelingen en alle andere vooraanstaanden van Egypte, en verder Jozefs hele gezin, zijn broers en alle andere familieleden; alleen de kinderen en de schapen, geiten en runderen lieten ze in Gosen achter. Er gingen ook wagens en ruiters mee, een zeer indrukwekkende stoet." Gravure van Louis du Guernier (1677–1716), naar Louis Cheron (1660-1725). 4. Ex. V : 10-11 "De slavendrijvers en opzichters brachten aan het volk over wat de farao had gezegd: dat hij hun voortaan geen stro meer gaf, en dat ze zelf stro moesten zien te vinden maar geen steen minder mochten afleveren." Gravure van Michael Vandergucht (1660–1725), naar P. La Vergne. 5. Ex. II : 5 "Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen." Gravure van Gerard Vandergucht (1696–1776), naar Louis Cheron (1660-1725). 6. Ex. VII : 12 "Ieder gooide zijn staf neer, en elke staf veranderde in een slang. Maar de staf van Aäron verslond alle andere staven." Gravure niet gesigneerd. 7. Num. XV : 36 "Toen brachten ze hem met zijn allen buiten het kamp, en daar doodden ze hem door hem te stenigen, zoals de HEER Mozes had opgedragen." Gravure niet gesigneerd. 8. Lev. VIII : 1-3 "De HEER zei tegen Mozes: ‘Ontbied Aäron en zijn zonen, haal de priesterkleding, de zalfolie, een stier voor het reinigingsoffer, twee rammen en een mand met ongedesemd brood, en roep het hele volk bijeen bij de ingang van de ontmoetingstent.' " Gravure van Claude Du Bosc (1682-1745?), naar James Thornhill (1675-1734). 9. Gelijk aan 7. 10. Num. XXI : 7-9 "Daarop ging het volk naar Mozes. ‘We hebben gezondigd,’ zeiden ze, ‘want we hebben de HEER en u verwijten gemaakt. Bid tot de HEER dat hij ons van die slangen verlost.’ Mozes bad voor het volk, en de HEER zei tegen hem: ‘Laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven.’ Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven." Gravure van Claude Du Bosc (1682-1745?), naar Louis Laguerre (1663-1721). 11. Ex. XXIV : 7 "Vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het volk voor, en zij zeiden: ‘Alles wat de HEER gezegd heeft zullen we ter harte nemen.’ " Gravure niet gesigneerd. 12. Num XII : 5-9 "Toen daalde de HEER af in de wolkkolom, ging bij de ingang van de tent staan en riep Aäron en Mirjam. Nadat zij beiden naar voren waren gekomen, zei hij: ‘Luister goed. Als er bij jullie een profeet van de HEER is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik anders om: met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels, en hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken?’ De HEER ontstak in woede tegen hen en ging weg." Gravure niet gesigneerd. 13. Num. 10 Gravure door C. Dupuis naar James Thornhill (1675-1734). 14. Rechters IX : 35 "Toen Gaäl de volgende morgen in de stadspoort verscheen, kwamen Abimelech en zijn soldaten uit hun stellingen tevoorschijn." Gravure door G. van der Gouwen. 15. Ruth II Gravure van Louis du Guernier (1677–1716), naar Louis Laguerre (1663-1721). 16. Ruth IV Gravure niet gesigneerd. 17. I Sam. IV De ondergang van Eli en zijn nakomelingen. Gravure van Claude Du Bosc (1682-1745?), naar Louis Cheron (1660-1725). 18. I Sam. XXXI : 3-4 "Toen richtte de strijd zich in alle hevigheid tegen Saul zelf. De Filistijnse boogschutters hadden hem al onder schot, en Saul werd zo bang dat hij zijn wapendrager beval: ‘Trek je zwaard en steek me dood, want ik wil niet dat die onbesnedenen me doorboren en zich op me gaan uitleven.’ Maar de wapendrager schrok ervoor terug en weigerde. Toen nam Saul zelf zijn zwaard en stortte zich erin." Gravure van Claude Du Bosc (1682-1745?), naar Louis Cheron (1660-1725). 19. II Sam. XI : 27 "Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. Naar het oordeel van de HEER was het wel degelijk slecht wat David had gedaan." Gravure van Michael Vandergucht (1660–1725), naar Louis Cheron (1660-1725). 20. II Sam. XII : 7 "Toen zei Natan: ‘Die man, dat bent u! Dit zegt de HEER, de God van Israël: Ik was het die je zalfde tot koning van Israël, ik was het die je redde uit de greep van Saul." Gravure niet gesigneerd. 21. I Kron. XXI Gravure van C. Simonneau, naar Louis Cheron (1660-1725). 22. I Kon. III Het oordeel van Salomo Gravure van Claude Du Bosc (1682-1745?), naar Louis Laguerre (1663-1721). 23. II Kon. XVI : 10 - 12 "Koning Achaz ging naar Damascus om koning Tiglatpileser van Assyrië te ontmoeten. Toen hij het altaar in Damascus zag, stuurde hij een model en een gedetailleerd bouwplan naar de priester Uria. Nog voordat Achaz terugkeerde liet Uria het altaar nabouwen, precies volgens het ontwerp dat de koning hem vanuit Damascus had gestuurd. Toen koning Achaz uit Damascus terugkeerde, nam hij het altaar in ogenschouw, liep ernaartoe en besteeg de treden." Gravure van Gerard Vandergucht (1696–1776), naar Louis Cheron (1660-1725). 24. II Kron. VII : 1-4 " Toen Salomo zijn gebed tot de HEER beëindigd had, daalde er vuur uit de hemel neer, dat het brandoffer en de vredeoffers verteerde. De majesteit van de HEER vulde de tempel. De priesters konden niet naar binnen gaan, want de tempel was gevuld door de majesteit van de HEER. Alle Israëlieten zagen het vuur en de majesteit van de HEER op de tempel neerdalen. Ze knielden op het plaveisel neer, bogen diep voorover en loofden de HEER: ‘Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ Samen met de Israëlieten droeg de koning offers op aan de HEER." Gravure van Claude Du Bosc (1682-1745?), naar Louis Laguerre (1663-1721). 25. I Sam. V : 1-4 "1 De ark van God, die bij Eben-Haëzer door de Filistijnen was uitgemaakt, werd overgebracht naar Asdod. Ze namen de ark op, brachten hem naar de tempel van Dagon en zetten hem daar naast het godenbeeld neer. De volgende morgen zagen de inwoners van Asdod dat Dagon voorover was gevallen en voor de ark van de HEER op de grond lag. Ze pakten het beeld op en zetten het weer op zijn plaats, maar toen ze de volgende morgen vroeg terugkwamen, lag Dagon weer voorover op de grond voor de ark. Alleen zijn romp was nog heel; zijn hoofd en zijn beide handen lagen afgehakt op de drempel." Gravure van Louis du Guernier (1677–1716), naar Louis Laguerre (1663-1721). 26. Ezra III : 1-3 "Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich in Jeruzalem. Jesua, de zoon van Josadak, en zijn medepriesters, en Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, en zijn verwanten, bouwden het altaar van de God van Israël, om daarop te kunnen offeren zoals is voorgeschreven in de wet van Mozes, de godsman. 3 Ondanks hun angst voor de bevolking van het land richtten ze het altaar op zijn oude fundamenten op en offerden aan de HEER." Gravure van Gerard Vandergucht (1696–1776), naar Louis Cheron (1660-1725). 27. Ezra III : 9-11 "Jesua, zijn zonen en verwanten, en Kadmiël en zijn zonen, nakomelingen van Juda, waren gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op de arbeiders die werkten aan Gods tempel, met de zonen van Chenadad en hun zonen en verwanten, allen Levieten. Terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van de HEER legden, stelden de priesters, gekleed in ambtsgewaad, zich op met trompetten, en de Levieten, de nakomelingen van Asaf, stelden zich op met cimbalen, om de HEER te prijzen volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. Zij dankten en prezen de HEER, en ze zongen in beurtzang: ‘Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël.’ Heel het volk begon daarop luid te juichen en de HEER te prijzen omdat de fundamenten van de tempel van de HEER werden gelegd." Gravure van Claude Du Bosc (1682-1745?), naar Louis Cheron (1660-1725). 28. Ezra VI : 1-3 "Toen gaf koning Darius bevel om een onderzoek in te stellen in de Babylonische archieven, waar de schatten worden bewaard. In de burcht van Ekbatana, in de provincie Medië, vond men een rol waarin de volgende gedenkwaardige gebeurtenis beschreven was: ‘In zijn eerste regeringsjaar heeft koning Cyrus het volgende bevel gegeven aangaande de tempel van God in Jeruzalem: De tempel moet worden herbouwd, op de plaats waar geofferd wordt. De fundamenten moeten dezelfde blijven, en hij moet zestig el hoog worden en zestig el breed." Gravure van C. Dupuis, naar Louis Cheron (1660-1725). 29. Esther V Gravure van Claude Du Bosc (1682-1745?), naar Louis Cheron (1660-1725). 30. Nehemia IV Tegenwerking bij het herstel van de muur. Gravure van Claude Du Bosc (1682-1745?), naar Louis Cheron (1660-1725). 31. Jesaja VII Het teken van Immanuel. Gravure van Michael Vandergucht (1660–1725), naar Louis Cheron (1660-1725). 32. Lucas : 11-13 " Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen." Gravure van Claude Du Bosc (1682-1745?), naar Louis Cheron (1660-1725). 33. Lucas V : 18-19 "Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus." Gravure van Bauvais, naar Louis Cheron (1660-1725). 34. Ezechiël XXXVII : 7-10 "Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneen voegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven.”’ Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte." Gravure niet gesigneerd. 35. Daniël III : 25-26 "Hij vervolgde: ‘Maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon!’ Nebukadnessar liep naar de deur van de brandende oven en riep: ‘Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier!’ Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten." Gravure van Bauvais, naar Louis Cheron (1660-1725). 36. Jona I : 14-16 "Toen riepen ze tot de HEER: ‘Ach HEER, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de HEER, al wat u wilt dat doet u!’ Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee, en de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld van bang ontzag voor de HEER. Ze brachten hem een offer en deden hem geloften." Gravure van C. Dupuis, naar James Thornhill (1675-1734). 37. Gen. XL : 6-8 "Toen Jozef de volgende morgen bij hen kwam, viel het hem op dat ze er slecht uitzagen. ‘Waarom kijkt u vandaag zo somber?’ vroeg hij deze hovelingen van de farao, die samen met hem in de gevangenis van zijn meester zaten. ‘We hebben een droom gehad,’ antwoordden ze, ‘maar er is hier niemand die hem kan uitleggen.’ Jozef zei: ‘De uitleg van dromen is toch een zaak van God? Vertelt u mij die dromen eens.’ " Gravure niet gesigneerd. 38. onbekend Gravure niet gesigneerd. 39. Lucas I : 26-38 "In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen." Gravure niet gesigneerd. 40. Lucas II : 45-50 "Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: ‘Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.’ Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei." Gravure van Bauvais, naar Louis Laguerre (1663-1721). 41. Johannes XII : 12-15 "De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’ Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: ‘Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.’ " Gravure van Bauvais, naar Louis Cheron (1660-1725). 42. Lucas VIII : 1-3 "Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden hem, en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna – en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden." Gravure van Michael Vandergucht (1660–1725), naar Louis Cheron (1660-1725). 43. Handelingen XII : 4-8 "Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken, met de bedoeling hem na het pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. In de nacht voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen twee soldaten, aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: ‘Vlug, sta op.’ Meteen vielen de ketens van zijn handen. De engel zei tegen hem: ‘Doe je gordel om en trek je sandalen aan.’ Dat deed hij. Daarop zei de engel: ‘Sla je mantel om en volg mij.’ " Gravure niet gesigneerd. 44. Handelingen XXVIII : 1-3 "Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het eiland Malta heette. De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk: ze verwelkomden ons en staken een vuur aan omdat het was gaan regenen en het koud was. Paulus sprokkelde een grote bos dor hout en legde die op het vuur, maar door de hitte kwam er een gifslang uit kruipen die zich in zijn hand vastbeet." Gravure van Claude Du Bosc (1682-1745?), naar Louis Laguerre (1663-1721). 45. Onbekend Gravure van C. Dupie, naar Louis Cheron (1660-1725). 46. Handelingen I : 1-8 "Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’ De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’ Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend." Gravure van Gerard Vandergucht (1696–1776), naar Louis Cheron (1660-1725). 47. Openbaring I : 12-18 "Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk." Gravure niet gesigneerd.
Invoerdatum
31 oktober 2014 17:03
Ingevoerd door
Laatst gewijzigd op
31 oktober 2014 17:03

Waarde van Album met 48 Bijbelse platen
Maak een account aan of log in om de verschillende cataloguswaarden van Album met 48 Bijbelse platen te zien.

AanmeldenHeb je al een account? Inloggen

Uitgelichte veilingkavels

Tintin - Figurine Pixi 46250 - Collection Rêve et Cauchemars - Tournesol avec les fleurs d’Inca - (2011)
Tintin - Figurine Pixi 46250 - Collection Rêve et Cauchemars - Tournesol avec les fleurs d’Inca - (2011)
Sluit over
€ 270,00
Hauteville House 1 t/m 9 - In verzamel cassette - gesigneerd + prent - Hardcover - Eerste druk - (2007)
Hauteville House 1 t/m 9 - In verzamel cassette - gesigneerd + prent - Hardcover - Eerste druk - (2007)
Sluit over
€ 18,00
De avonturen van de 3L - Integraal 1 t/m 8 + Premium - Complete reeks - Oplage: 250 ex. - Hardcover - Eerste druk - (2021/2021)
De avonturen van de 3L - Integraal 1 t/m 8 + Premium - Complete reeks - Oplage: 250 ex. - Hardcover - Eerste druk - (2021/2021)
Sluit over
€ 124,00
Tintin - Figurine Moulinsart 46233 - Scène de la salle de l'opium - Le Lotus Bleu - (2008)
Tintin - Figurine Moulinsart 46233 - Scène de la salle de l'opium - Le Lotus Bleu - (2008)
Sluit over
€ 240,00
Kuifje - Kuifje facimile - 22 albums - Hardcover - Gemengde edities (zie de beschrijving) - (2003)
Kuifje - Kuifje facimile - 22 albums - Hardcover - Gemengde edities (zie de beschrijving) - (2003)
Sluit over
€ 300,00
Bayardi Ottavio Antonio - Prodromo delle Antichità di Ercolano - 1752
Bayardi Ottavio Antonio - Prodromo delle Antichità di Ercolano - 1752
Sluit over
€ 1.400,00
The Pokémon Company - Verzameling amazing vintage Collection with many rare Holos
The Pokémon Company - Verzameling amazing vintage Collection with many rare Holos
Sluit over
€ 1.800,00
Michel Sardaby Trio – 1st Press Contemporary Modal Jazz - Night Cap - LP Album - 1ste persing - 1970/1970
Michel Sardaby Trio – 1st Press Contemporary Modal Jazz - Night Cap - LP Album - 1ste persing - 1970/1970
Sluit over
€ 55,00
Fleischmann H0 - 5632K/5634K/5638K - Passagiersrijtuig - 3 sneltreinrijtuigen, Slaaprijtuig en 2e klas, deels voorzien van sluitverlichting - DB
Fleischmann H0 - 5632K/5634K/5638K - Passagiersrijtuig - 3 sneltreinrijtuigen, Slaaprijtuig en 2e klas, deels voorzien van sluitverlichting - DB
Sluit over
€ 55,00
Japan - Mooie verzameling oude Japanse kaarten met Geisha's - Ansichtkaarten (20) - 1911-1915
Japan - Mooie verzameling oude Japanse kaarten met Geisha's - Ansichtkaarten (20) - 1911-1915
Sluit over
€ 35,00
Dante Alighieri - L'Amoroso Convivio - 1531
Dante Alighieri - L'Amoroso Convivio - 1531
Sluit over
€ 610,00
Victor Hugo - Les Misérables - 1863
Victor Hugo - Les Misérables - 1863
Sluit over
€ 220,00
Frankrijk 1923 - Congrès philatélique de Bordeaux N° 182* - Yvert 182
Frankrijk 1923 - Congrès philatélique de Bordeaux N° 182* - Yvert 182
Sluit over
€ 100,00
Octavarium Romanum Novum - 1655
Octavarium Romanum Novum - 1655
Sluit over
€ 550,00
Royalty, Koninklijke familie Denemarken - foto's en kaarten (Collectie van 135) - 1900
Royalty, Koninklijke familie Denemarken - foto's en kaarten (Collectie van 135) - 1900
Sluit over
€ 55,00
Italië - Julius Evola Dada futurisme - Enkele Ansichtkaart (Collectie) - 1936
Italië - Julius Evola Dada futurisme - Enkele Ansichtkaart (Collectie) - 1936
Sluit over
€ 81,00
Jules Verne / Benett - La maison à Vapeur [Cartonnage aux deux éléphants] - 1880
Jules Verne / Benett - La maison à Vapeur [Cartonnage aux deux éléphants] - 1880
Sluit over
€ 66,00
Toulouse-Lautrec, Mucha, Pissaro, Valloton, Rodin, Degas e.a. - L'image Littéraire [Collection complète] - 1896/1897
Toulouse-Lautrec, Mucha, Pissaro, Valloton, Rodin, Degas e.a. - L'image Littéraire [Collection complète] - 1896/1897
Sluit over
€ 190,00
Italië, Pauselijke Staat, Bologna. Clemente VII (1523-1534). 1/2 Scudo d'oro
Italië, Pauselijke Staat, Bologna. Clemente VII (1523-1534). 1/2 Scudo d'oro
Sluit over
€ 750,00
Dulieu, Jean - 2x Originele tekening - Paulus de Boskabouter & Eucalypta - (jaren 1970]
Dulieu, Jean - 2x Originele tekening - Paulus de Boskabouter & Eucalypta - (jaren 1970]
Sluit over
€ 57,00
Papoea-Nieuw-Guinea - Nederlands-Nieuw-Guinea Untea.
Papoea-Nieuw-Guinea - Nederlands-Nieuw-Guinea Untea.
Sluit over
€ 45,00
China. 500 Yuan 2015 - Panda - 1 oz
China. 500 Yuan 2015 - Panda - 1 oz
Sluit over
€ 1.900,00
Luxemburg. Proof Set 2022
Luxemburg. Proof Set 2022
Sluit over
€ 200,00
Oostenrijk-Hongarije - militaire post van Montenegro 1900/1900 - gelaufen Brief mit aus Cetinje
Oostenrijk-Hongarije - militaire post van Montenegro 1900/1900 - gelaufen Brief mit aus Cetinje
Sluit over
€ 4,00
Frankrijk. Fifa world cup. 50 Euro 2018. Fifa World Cup 2018. 0.999 Gold
Frankrijk. Fifa world cup. 50 Euro 2018. Fifa World Cup 2018. 0.999 Gold
Sluit over
€ 419,00
Fernando Colombo - Historie del signor Fernando Colombo - 1676
Fernando Colombo - Historie del signor Fernando Colombo - 1676
Sluit over
€ 850,00
Piccolomini Alessandro / Gabriele Giacomo - La Prima parte de le Theoriche / Dialogo di M. Iacomo Gabriele nel quale de la sphera - 1545/1558
Piccolomini Alessandro / Gabriele Giacomo - La Prima parte de le Theoriche / Dialogo di M. Iacomo Gabriele nel quale de la sphera - 1545/1558
Sluit over
€ 1.200,00
Iohannes De Sacrobosco - Sphaera Emendata.. - 1569
Iohannes De Sacrobosco - Sphaera Emendata.. - 1569
Sluit over
€ 1.200,00
Portugal. 5 Euro 2022 (Proof) 'Lourinhanosaurus-Dinosaurus' in cassette
Portugal. 5 Euro 2022 (Proof) 'Lourinhanosaurus-Dinosaurus' in cassette
Sluit over
€ 31,00
Uncle Scrooge D 2003-017 - "Trash Or Treasure" - Signed Original Inked Comic Page by Don Rosa - page 13 - (2003)
Uncle Scrooge D 2003-017 - "Trash Or Treasure" - Signed Original Inked Comic Page by Don Rosa - page 13 - (2003)
Sluit over
€ 2.000,00